پایگاه خبری خلیج فارس - کارگاه ساخت شناورهای کوچک

کارگاه ساخت شناورهای کوچک

عکس: رضا بهروزی تاریخ:1395/03/06 11:51:58