پویاسامانه

با شرایط منطقه آزاد بوشهر اینجا سرمایه‎گذاری کنید/ انتقاد از برق فارس و برخی تصمیمات گمرک/ دلیل اصرار به پذیرش کانتینر در منطقه ویژه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در «خلیج فارس»: با شرایط منطقه آزاد بوشهر اینجا سرمایه‎گذاری کنید/ انتقاد از برق فارس و برخی تصمیمات گمرک/ دلیل اصرار به پذیرش کانتینر در منطقه ویژه

خلیج فارس: عبدالله آورا معتقد است از ابتدای دولت یازدهم تب و تاب رونق در این منطقه دیده می شود و شاهد افزایش درخواست های سرمایه گذاری هستیم، ضمن اینکه می گوید در صورت تاسیس منطقه آزاد بوشهر، منطقه ویژه قطعا در آن قرار دارد و از اکنون می توان اینجا با شرایط منطقه آزاد سرمایه گذاری کرد.